29. 4. 2013.
NAŠA BAŠTINA INFO 2

Graditeljska baština važan je dio ukupnog kulturnog fonda, koji je sa svojim kulturno-povijesnim značenjem sastavni dio čovjekova okoliša. Zaštita i očuvanje graditeljske baštine obveza je utemeljena na zakonskim odredbama, kao i na osjećaju odgovornosti svake zajednice da svoja kulturna dobra njeguje i čuva. Ministarstvo kulture zaštitu graditeljske baštine provodi kroz Upravu za zaštitu kulturne baštine s mrežom konzervatorskih odjela.              

Nepokretna kulturna dobra su građevine ili kompleksi građevina koje imaju izrazit povijesni, umjetnički, znanstveni, društveni ili tehnički značaj.  To mogu biti grad, selo, naselje ili njegov dio, građevina ili njezini dijelovi, te građevina s okolišem, elementi povijesne opreme naselja, područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, arheološko nalazište i arheološka zona, uključujući i podvodna nalazišta i zone, područje i mjesto s etnološkim i toponimskim sadržajima, krajolik ili njegov dio koji sadrži povijesno karakteristične strukture, koje svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, vrtovi, perivoji i parkovi, tehnički objekti s uređajima, strojevima i drugi slični objekti. Prema provedenoj reviziji KO u Slavonskom Brodu na našem području se nalazi ukupno 150 zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara ( 4 od najvećeg nacionalnog značenja, 105 registriranih i 41 preventivno zaštićeno ) koja ćemo pojedinačno predstaviti, a neka detaljno opisati i slikom prikazati.

Kulturno-povijesne cjeline jedinstvene su skupine građevina koje imaju izrazitu povijesnu, arheološku, umjetničku, znanstvenu, društvenu ili tehničku važnost, a međusobno su dovoljno povezane da nose prostorno prepoznatljiva obilježja. Kulturni krajolici vrsta su nepokretnog kulturnog dobra koje sadržava povijesno karakteristične strukture što svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, a predstavljaju zajedničko djelo čovjeka i prirode, ilustrirajući razvitak zajednice i pripadajućeg teritorija kroz povijest. Prostor Brodsko-posavske županije nastanjivan je od prapovijesnih vremena o čemu svjedoče i mnogi arheološki nalazi. U svakom povijesnom razdoblju ovaj prostor zbog svog geostrateškog položaja uz rijeku Savu, koja je povezivala i dijelila narode, kulture i običaje, predstavlja značajan punkt na što podsjećaju Tvrđava Brod, Stara Gradiška, srednjevjekovne utvrde, kule Gračanica, Bijela stijena, sakralne građevine, romaničke i gotičke crkvice, barokni samostani u Brodu i Cerniku,  brojne barokne župne crkve, tradicijske seoske kuće i profane, građanske.

Strategija očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske sadrži smjernice i mjere kao okvir za konkretne razvojne projekte za održivo korištenje kulturne baštine, osobito u dijelu kulturnog turizma.

Uz duhovnu komponentu, materijalna kultura baština nastajala je i trajala i kao gospodarska komponenta. Vrhunska umjetnička djela kao ukrasi prostora, primjerice, samo su simbol gospodarske snage. Kulturna baština, dakle, oduvijek ima i ekonomsku sastavnicu. Ona je sastavnica kulturnog identiteta na lokalnoj razini ili na razini država, s tendencijom sve većega “brendiranja“ u budućnosti, a to je prepoznao i grad Slavonski Brod, koji je kulturnu baštinu, Tvrđavu „Brod“, lik  i djelo, bajke Ivane Brlić-Mažuranić prihvatio i istaknuo kao svoj brend, svoju posebnost.

 

Željka Perković, dipl.ing.arh.