Statut Društva

Temeljem članka 13.  Zakona o udrugama (“Narodne novine“  br. 74/14)  i  članka 38. postojećeg Statuta usvojenog na Skupštini održanoj 28. veljače 2002. godine, Skupština Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slav. Brod na zasjedanju održanom 29. travnja 2015. godine donosi

 

 

 

STATUT


DRUŠTVA  ARHITEKTONSKIH  I  GRAĐEVINSKIH INŽENJERA  I

TEHNIČARA  SLAVONSKI  BROD

 

 

1.      OPĆE ODREDBE

 
Članak 1.

           Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: DAGIT) je udruga dobrovoljno udruženih diplomiranih inženjera, inženjera, tehničara, te studenata građevinske struke za područje grada Slav. Brod i Brodsko – posavske županije.

Djelatnost, organizacija i način rada DAGIT-a određuje se ovim Statutom tako da se osigurava zajednički rad i ravnopravnost članova  u ostvarivanju prava, obveze i odgovornosti.

 

Članak 2.

DAGIT je pravna osoba, te ima prava i obveze koje proizlaze iz Ustava, zakona i ovoga Statuta.

Sjedište DAGIT-a je u Slavonskom Brodu, Slavonska ulica br. 29.

 DAGIT ima svoj pečat koji je okruglog oblika promjera 3,50 cm. U krugu je naziv DRUŠTVO  ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA, a u sredini je naziv DAGIT Slav. Brod.

  Članak 3.

             DAGIT ima svoju Skupštinu, Predsjedništvo, predsjednika, tajnika, blagajnika i likvidatora.

             DAGIT predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti potpredsjednik ili tajnik,

odnosno osoba koju odredi predsjednik ili, ukoliko on to nije u mogućnosti učiniti, Predsjedništvo.

 

Članak 4.

Svi odnosi u DAGIT-u uređuju se ovim Statutom i pravilnicima.

 

Javnost rada se osigurava potpunom otvorenošću skupova na kojima mogu biti nazočni predstavnici javnog priopćavanja. 

 

2.      CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI RADA

Članak 5.

 

DAGIT je strukovna udruga koja okuplja i usmjerava dobrovoljni rad arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara u okviru svoje udruge sa područja grada Slav. Broda i Brodsko – posavske županije.


Članak 6.

 
    U ostvarivanju ciljeva i zadataka DAGIT ima zadaću:

 

            -  poticati članstvo u rješavanju stručnih zadataka iz oblasti graditeljstva i zaštite  čovjekova  okoliša,

               -  uspostavljati i razvijati suradnju s lokalnim vlastima, javnim i privatnim poduzećima,  ustanovama, stručnim školama i fakultetima, radi rješavanja aktualnih zadataka u  graditeljstvu,

             -  pokretati i poticati mjere za unapređenje graditeljstva,

             -  surađivati s nadležnim institucijama u obrazovanju i usavršavanju svog članstva,

             -  organizirati stručna predavanja i savjetovanja, kao i stručne ekskurzije za svoje članove,

             -  surađivati sa odgovarajućim društvima – udrugama stručnjaka iz oblasti graditeljstva,

             -  briga o cjeloživotnom stručnom usavršavanju.

 

Članak 7.

DAGIT je nestranačka i neprofitna pravna osoba. Ako svojom djelatnošću ostvari dobit, ista će se isključivo koristiti za ostvarivanje ciljeva i zadataka navedenih u članku 6. ovog Statuta. 

 

Članak 8.

     

DAGIT se udružuje u nacionalnu udrugu HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva br. 6.

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva, odnosno o razdruživanju donosi Skupština DAGIT-a.  

 3.  ČLANSTVO U DAGIT

Članak 9.
 

            Članstvo u DAGIT-u je dobrovoljno,  članovi su pojedinci, a mogu biti i pravne osobe. Predstavnika pravne osobe u DAGIT-u imenuje ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe. Pravne osobe, članovi DAGIT-a mogu biti sve vrste poduzeća, ustanova ili druge asocijacije, koje se bave graditeljstvom.

             Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo. Na uskraćeno primanje u članstvo žalba se podnosi Skupštini DAGIT-a čija je odluka konačna.

             Članovi DAGIT mogu biti:

                        -  redovni,

                        -  počasni,

                        -  zaslužni,

                        -  kolektivni.

 Članak 10.

 

            Redovni član DAGIT-a može postati arhitektonski ili građevinski inženjer i tehničar s područja grada Slav. Broda i Brodsko – posavske županije s priznatom stručnom spremom.

             Osobe drugih struka vezane za graditeljstvo, s priznatom najmanje srednjom stručnom spremom, mogu postati članovi ako Predsjedništvo ocijeni da su korisne.

             Članovi DAGIT-a mogu postati i oni stručni pojedinci iz oblasti graditeljstva koji povremeno borave i rade na području grada Slav. Broda ili Brodsko – posavske županije.

  Članak 11.

             Počasni, odnosno zaslužni član DAGIT-a može biti osoba bez obzira na stručnu spremu, poslove koje obavlja, kao i mjesta boravka, koja je svojim radom doprinijela razvoju graditeljstva i DAGIT-a.

 Članak 12.

            Kolektivni članovi DAGIT-a  mogu postati poduzeća, ustanove, udruge i drugi, koji svojim doprinosom pomažu u ostvarivanju zadataka DAGIT-a.

 Članak 13.

Prava redovnih članova DAGIT-a su:

                         -  birati i biti biran u sva tijela DAGIT-a,

                        -  sudjelovati u svim stručnim i društvenim aktivnostima DAGIT-a,

                        -  koristiti sva sredstva i povlastice DAGIT-a u dogovorenom obimu i količini.

 

Članak 14.

Dužnosti redovnih članova DAGIT-a su:

                         -  djelovati na ostvarivanju ciljeva i zadataka DAGIT-a,

                        -  sudjelovati u svim organiziranim aktivnostima DAGIT-a,

                        -  provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DAGIT-a.

 

Članak 15.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled DAGIT-a. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Stegovni sud.

Članak 16.

            Članstvo u DAGIT-u prestaje:

                         -  kada član podnese zahtjev ili izjavi da istupa iz DAGIT-a,

                        -  prestankom obavljanja svoje dužnosti prema odredbama ovog Statuta,

                        -  ako godinu dana ne plati članarinu.

 

Članak 17.

 Prava i dužnosti počasnih, zaslužnih i kolektivnih članova DAGIT-a odrediti će se posebnim pravilnikom.

 

Članak 18.

Članovi DAGIT-a mogu osnivati aktive i sekcije. Aktiv ili sekciju mogu osnivati najmanje 5 članova DAGIT-a. Aktiv ili sekcija nema svojstvo pravne osobe i obavezno je u sastavu DAGIT-a. Aktiv ili sekcija donosi pravilnik o svom radu, kojeg potvrđuje DAGIT. Upute za rad i kontrolu vrši Predsjedništvo i Nadzorni odbor DAGIT-a.

4.  TJELA UPRAVLJANJA

 Članak 19.

 

     Tijela  DAGIT-a  su:

 

                        -  S k u p š t i n a,

                        -  P r e d s j e d n i š t v o,

                        -  N a d z o r n i  o d b o r,

                        -  S t e g o v n i  s u d.

 

5.  SKUPŠTINA

Članak 20.

             Skupština je najviše tijelo DAGIT-a, a može biti redovna i izvanredna.

Redovna skupština održava se svake godine, a svake četvrte godine je izborna.

            Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo DAGIT-a kada to zahtjeva najmanje trećina članstva ili Nadzorni odbor DAGIT-a. 

 
Članak 21.

            Rad Skupštine je javan. Skupština donosi odluke i zaključke glasovanjem članova – delegata, a koje su punovažne ako je za njih glasovalo najmanje polovica nazočnih na Skupštini.

             Glasovanje je javno, odnosno kako odluči Skupština.

             Izbor članova  Predsjedništva,  nadzornog  odbora,  stegovnog suda, predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i likvidatora, te predstavnika u druge udruge i organizacije obavlja se javnim glasovanjem uz mogućnost isticanja više kandidata, a može biti i tajno glasovanje, ako tako odluči Skupština.

     

Članak 22.

             Skupštinu otvara predsjednik DAGIT-a do izbora radnog predsjedništva.

             O  radu  Skupštine  vodi  se  zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koje, kao i radno predsjedništvo, bira Skupština.

 

Članak 23.

            Nadležnosti Skupštine su:

 

                        -  donosi Statut DAGIT-a, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte i pravilnike,

                        -  usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu                     za prethodnu kalendarsku godinu

                        -  usvaja zaključni račun – financijsko izvješće za proteklu godinu,

                        -  razmatra i daje suglasnosti na izvješća svih tijela koje bira Skupština

                        -  donosi odluku o visini članarine i upisnine,

                        -  bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog suda,

                        -  bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i likvidatora,

                        -  bira predstavnika u druge udruge i organizacije,

                        -  imenuje počasne i zaslužne članove DAGIT-a,

                        -  odlučuje o žalbama članova DAGIT-a,

                        -  donosi odluku o prestanku rada DAGIT-a, kao i o prestanku članstva.

 

6. PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 24.

             Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja poslove u svom izbornom mandatu. Predsjedništvo se sastoji od najmanje 9 članova.  Mandat  članova  Predsjedništva traje četiri godine, s time da se pojedini članovi mogu ponovo birati.

 

Članak 25.

            Predsjedništvo se sastaje jednom mjesečno, odnosno po potrebi. Predsjedništvo saziva i predsjedava mu predsjednik DAGIT-a.

 

            Nadležnosti Predsjedništva:

                        -  obavlja sve pripreme i saziva redovnu i izvanrednu Skupštinu,

                        -  provodi odluke i zaključke Skupštine,

                        -  rukovodi radom DAGIT-a i obavlja sve tekuće poslove,

                        -  predlaže izmjene i dopune Statuta,

                        -  priprema godišnje planove i programe, financijske planove, zaključni račun – bilancu i dostavlja ih Skupštini na usvajanje,

                        -  predlaže godišnju članarinu i upisninu,

                        -  predlaže dodjelu priznanja, povelja i zahvalnica redovnim, počasnim i zaslužnim članovima DAGIT-a,

                        -  kooptira nove članove Predsjedništva,

                        -  predlaže predstavnike u druge udruge i organizacije,

                        - donosi odluku o materijalnoj pomoći ugroženim članovima DAGIT-a i njihovim  obiteljima,

                        -  donosi odluku o visini nagrada i naknada za rad u DAGIT-a,

                        -  obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u zadatak.

Članak 26.

             Predsjedništvo donosi punovažne odluke ukoliko sjednici prisustvuje najmanje polovica njegovih članova.  Odluke se donose javnim glasovanjem i natpolovičnom većinom nazočnih članova Predsjedništva.  

Članak 27.

            Članovi DAGIT-a mogu Skupštini predložiti opoziv pojedinih članova Predsjedništva ako su isti neaktivni ili se ne pridržavaju Statuta. Iz istog razloga i Predsjedništvo može predložiti opoziv svog člana.

             Skupština  može  opozvati cijelo Predsjedništvo ako je neaktivno i djeluje suprotno odredbama ovog Statuta.

             Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini, a članovi Predsjedništva za svoj rad odgovaraju Predsjedniku DAGIT-a.

 7NADZORNI ODBOR

 

Članak 28.

           Radi kontrole rada svih tijela DAGIT-a, zaštite imovine i drugih prava i obveza, osniva se Nadzorni odbor. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana i 3 zamjenika, a mandat im traje 4 godine i mogu biti još jednom uzastopno birani.  Članovi  nadzornog  odbora između sebe biraju predsjednika. Članovi Nadzornog odbora ravnopravno sudjeluju u radu Skupštine, dok u radu Predsjedništva imaju savjetodavno pravo glasa.

             Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj o radu.

 8.  STEGOVNI SUD

 Članak 29.

             Članovi DAGIT-a stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom.

             Stegovni postupak, te sporove među članovima rješava i provodi Stegovni sud. Stegovni sud sastavljen je od  3 člana, čiji mandat traje 4 godine i mogu biti ponovno birani. Članove Stegovnog suda bira Skupština DAGIT-a i ne mogu biti članovi tijela koji upravljaju DAGIT-om.

             Opoziv  članova  Stegovnog suda  vrši  se  kao  i  za  ostale  članove  DAGIT  u  članku  15.  i    27. ovog Statuta.

             Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 30 članova DAGIT-a.

             U  stegovnom postupku može se izreći opomena ili se daje prijedlog za isključenje iz članstva. Odluka se donosi u pisanom obliku i to većinom glasova Stegovnog suda.

            Protiv  odluke  Stegovnog suda  žalba  se podnosi  Predsjedništvu  DAGIT  i  to  u  roku  15      dana  računajući  od  dana  donošenja odluke.   Predsjedništvo  je  dužno  riješiti  žalbu  u  roku  60  dana.   U koliko član nije zadovoljan odlukom Predsjedništva, ima pravo žalbe Skupštini DAGIT-a,  a čija je odluka konačna.

 9.  IZBORNE OSOBE

 Članak 30.

            Izborne osobe DAGIT-a su: predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik i likvidator. Mandat izbornih osoba traje 4 godine i mogu biti ponovno birani. Izborne osobe su u pravilu volonteri.

Članak 31.

Predsjednik DAGIT-a je ujedno i predsjednik Skupštine, odnosno Predsjedništva.

            Predsjednik DAGIT-a je odgovoran za provedbe odluka Skupštine i Predsjedništva, kojima                

 najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o radu.

             U slučaju odsutnosti – nenazočnosti, predsjednika punopravno zamjenjuje potpredsjednik i ili tajnik društva.

 

Članak 32.

             Tajnik DAGIT-a obavlja slijedeće poslove:

 

                        -  priprema i saziva sjednice svih tijela DAGIT-a,

                        -  priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donosi Skupština ili Predsjedništvo,

                        -  organizira izradu svih akata (Statuta, pravilnika i dr.)

                        -  vodi cjelokupnu administraciju (dopisivanje, zapisnici sa sjednica, izvještaji, arhiva i dr.)

 Članak 33.

            DAGIT vodi popis svojih članova. U ime DAGIT-a, popis članova vodi Tajnik DAGIT-a i to u pisanom obliku ili elektronički.

             Popis članova sadrži podatke o:

                        -  imenu i prezimenu fizičke osobe

                        -  nazivu pravne osobe

                        -  osobnom identifikacijskom broju (OIB)

                        -  datum rođenja fizičke osobe

                        -  datum pristupanja DAGIT-u

                        -  datum prestanka članstva u DAGIT-u   

 
Članak 34.

            Blagajničko poslovanje DAGIT-a obavlja blagajnik kojeg imenuje Skupština. Blagajnik je u pravilu redovan član DAGIT-a, te član Predsjedništva. 

Mandat blagajnika traje 4 godine i može biti više puta uzastopno biran.   Blagajnik obavlja slijedeće poslove:

                         -  vodi brigu o naplati osobne i kolektivne članarine,

                        -  sudjeluje u izradi financijskog plana, raznih obračuna i zaključno računa,

                        -  vodi matičnu knjigu i izdaje članske iskaznice,

                        -  vrši i ostale poslove po nalogu Predsjedništva.

 Članak 35.

            Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština.

            Likvidator zastupa DAGIT u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DAGIT-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja DAGIT-a iz registra udruga.

             Predsjedništvo je ovlašteno iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

 

      Članak 36.

             Likvidator likvidaciju DAGIT-a provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

10.   SREDSTVA ZA RAD I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 37.

             DAGIT svoje prihode – sredstva za rad ostvaruje iz slijedećih izvora:

                         -  osobna članarina,

                        -  kolektivna članarina pravnih osoba,

                        -  pomoć i donacije, dobrovoljni prilozi i doprinosi,

                        -  prihodi koji proisteku od djelatnosti DAGIT-a,

                        -  i drugi izvori.

Članak 38.

             Članarinu za redovne članove određuje Skupština, a na prijedlog Predsjedništva.

             Kolektivnu članarinu pravnih osoba predlaže i utvrđuje Predsjedništvo.

 Članak 39.

             Financiranje rada DAGIT-a vrši se prema godišnjem planu prihoda i rashoda.

             Materijalno i financijsko poslovanje DAGIT-a obavlja se prema zakonskim propisima i odlukama koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

             Materijalno i financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa važećim propisima za takve udruge, a izvršitelj je institucija ili osoba koju imenuje Predsjedništvo.    

 

11.   ADMINISTRACIJA

 
Članak 40.

             Administrativne i stručne poslove za DAGIT obavlja tajnik i blagajnik.

            Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su povremeni ili privremeni, Predsjedništvo može povjeriti poduzeću, stručnoj službi druge organizacije, odnosno ustanove ili honorarnim djelatnicima. Ti se poslovi mogu osigurati ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu.

             Poslove  koji  se  osiguravaju na način predviđen stavkom 2. ovog članka, ugovora predsjednik DAGIT-a u skladu s odlukom Predsjedništva.

  12.  NAGRADE  I  PRIZNANJA

Članak 41.

             Za  poseban  doprinos  u  ostvarivanju  ciljeva  i  zadataka  DAGIT  dodjeljuje  nagrade  i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima na temelju Pravilnika o priznanjima, kao i na temelju prijedloga Predsjedništva DAGIT-a.

             Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.   

13.   PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 42.

            Nacrt Statuta, te njegove izmjene i dopune utvrđuje Predsjedništvo, te ih stavlja na javnu raspravu. Nakon javne rasprave koja traje 30 dana, Statut kao i ostali akti dostavljaju se Skupštini DAGIT-a na usvajanje.

             Pravo tumačenja ovog Statuta ima Skupština DAGIT-a, a ostalih akata Predsjedništvo.

 Članak 43.

            DAGIT  može prestati sa radom odlukom Skupštine  ili ostvarenjem likvidacijskog postupka do okončanja i brisanja DAGIT-a  rješenjem o prestanku rada, a koje donosi nadležno tijelo državne uprave.

            U slučaju prestanka postojanja DAGIT-ova imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

            Ukoliko se ne može provesti postupak iz stavka 2. ovog članka, preostalu imovinu  stječe Grad Slavonski Brod.

Članak 44.

             Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta od 28.  veljače  2002.  godine.

                                                                                                                        Članak 45.        

            Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga prihvati Skupština te donese Rješenje nadležnog tijela državne uprave o upisu u registar udruga.

                                                     Članak 46.        

            Ovaj Statut usvojen je na Skupštini DAGIT-a održanoj 29.  travnja 2015. godine, a stupa na snagu danom upisa u Registar udruga.

 

U Slavonskom Brodu,  29.  travnja   2015.  godine.
 

                                                                          PREDSJEDNIK DAGIT-a SLAV. BROD

                                                                                Mato Martić,  dipl. ing. građ.