30. 4. 2013.
IZVJEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Dana 25.04.2013. održana je redovna godišnja skupština DAGIT-a Slavonski Brod na kojoj je nazočio primjeren broj članova. Nakon što je dnevni red usvojen, izabrano je radno predsjedništvo, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika. Uslijedilo je izvješće o radu DAGIT-a u 2012. godini koje je podnio Predsjednik DAGIT-a Mato Vinarić, dipl.ing.građ., te financijsko izvješće za 2012. godinu koje je podnio blagajnik DAGIT-a Josip Batagelj, ing.građ.

Nakon rasprave o izvješćima u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi DAGIT-a, oba izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Predsjednik DAGIT-a iznio je detaljan prijedlog plana rada za 2013. godinu, koji je jednoglasno prihvaćen.

Na skupštini je razmatran i prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Hrvatskog Saveza građevinskih inženjera (HSGI), te je jednoglasno prihvaćen prijedlog da se za dodjelu godišnje nagrade HSGI-a nominira mr.sc. Vjenceslav Leko, dipl.ing.građ.

Mr.sc. Vjenceslav Leko, dipl.ing.građ. napisao je knjigu Eurocode 3-1-8 proračun spojeva, komentar s primjerima, a koja je ovih dana odštampana i uskoro će biti u prodaji. Svi koji su do sada imali priliku vidjeti ovu knjigu vrlo su ju pohvalili, budući da predstavlja izuzetno korisnu literaturu kako inženjerima u praksi, tako i studentima građevinskih fakulteta u cijeloj regiji.

Na kraju rada skupštine mr.sc. Vjenceslav Leko, dipl.ing.građ. je održao stručno predavanje na temu "Primjena nehrđajućeg čelika u graditeljstvu" koje je bilo popraćeno prezentacijom sa vrlo kvalitetnim fotografijama.

Nakon završetka rada skupštine druženje prisutnih članova DAGIT-a nastavljeno je ugodnoj i ležernoj atmosferi uz domjenak.

U nastavku prilažemo nekoliko fotografija…

 

 

29. 4. 2013.
NAŠA BAŠTINA INFO 2

Graditeljska baština važan je dio ukupnog kulturnog fonda, koji je sa svojim kulturno-povijesnim značenjem sastavni dio čovjekova okoliša. Zaštita i očuvanje graditeljske baštine obveza je utemeljena na zakonskim odredbama, kao i na osjećaju odgovornosti svake zajednice da svoja kulturna dobra njeguje i čuva. Ministarstvo kulture zaštitu graditeljske baštine provodi kroz Upravu za zaštitu kulturne baštine s mrežom konzervatorskih odjela.              

Nepokretna kulturna dobra su građevine ili kompleksi građevina koje imaju izrazit povijesni, umjetnički, znanstveni, društveni ili tehnički značaj.  To mogu biti grad, selo, naselje ili njegov dio, građevina ili njezini dijelovi, te građevina s okolišem, elementi povijesne opreme naselja, područje, mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, arheološko nalazište i arheološka zona, uključujući i podvodna nalazišta i zone, područje i mjesto s etnološkim i toponimskim sadržajima, krajolik ili njegov dio koji sadrži povijesno karakteristične strukture, koje svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, vrtovi, perivoji i parkovi, tehnički objekti s uređajima, strojevima i drugi slični objekti. Prema provedenoj reviziji KO u Slavonskom Brodu na našem području se nalazi ukupno 150 zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara ( 4 od najvećeg nacionalnog značenja, 105 registriranih i 41 preventivno zaštićeno ) koja ćemo pojedinačno predstaviti, a neka detaljno opisati i slikom prikazati.

Kulturno-povijesne cjeline jedinstvene su skupine građevina koje imaju izrazitu povijesnu, arheološku, umjetničku, znanstvenu, društvenu ili tehničku važnost, a međusobno su dovoljno povezane da nose prostorno prepoznatljiva obilježja. Kulturni krajolici vrsta su nepokretnog kulturnog dobra koje sadržava povijesno karakteristične strukture što svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, a predstavljaju zajedničko djelo čovjeka i prirode, ilustrirajući razvitak zajednice i pripadajućeg teritorija kroz povijest. Prostor Brodsko-posavske županije nastanjivan je od prapovijesnih vremena o čemu svjedoče i mnogi arheološki nalazi. U svakom povijesnom razdoblju ovaj prostor zbog svog geostrateškog položaja uz rijeku Savu, koja je povezivala i dijelila narode, kulture i običaje, predstavlja značajan punkt na što podsjećaju Tvrđava Brod, Stara Gradiška, srednjevjekovne utvrde, kule Gračanica, Bijela stijena, sakralne građevine, romaničke i gotičke crkvice, barokni samostani u Brodu i Cerniku,  brojne barokne župne crkve, tradicijske seoske kuće i profane, građanske.

Strategija očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske sadrži smjernice i mjere kao okvir za konkretne razvojne projekte za održivo korištenje kulturne baštine, osobito u dijelu kulturnog turizma.

Uz duhovnu komponentu, materijalna kultura baština nastajala je i trajala i kao gospodarska komponenta. Vrhunska umjetnička djela kao ukrasi prostora, primjerice, samo su simbol gospodarske snage. Kulturna baština, dakle, oduvijek ima i ekonomsku sastavnicu. Ona je sastavnica kulturnog identiteta na lokalnoj razini ili na razini država, s tendencijom sve većega “brendiranja“ u budućnosti, a to je prepoznao i grad Slavonski Brod, koji je kulturnu baštinu, Tvrđavu „Brod“, lik  i djelo, bajke Ivane Brlić-Mažuranić prihvatio i istaknuo kao svoj brend, svoju posebnost.

 

Željka Perković, dipl.ing.arh.

22. 4. 2013.
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

P O Z I V
 
 
Temeljem članka 19.  i  24. Statuta, te odlukom Predsjedništva DAGIT-a  od 16. 04. 2013. godine, pozivaju se svi članovi DAGIT-a Slav. Brod na
 
 
REDOVNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU
 
 
koja će se održati  25.  04.  2013. godine (četvrtak) u prostorijama HŽ – SEKCIJA ZA PRUGE, Tomislavov trg 1,  Slavonski Brod,  sa početkom u 18 sati.
 
                                                                                                                                        
 
DNEVNI RED
 
                   1.  Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika
                   2.  Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
                   3.  Izvješće o radu DAGIT-a u 2012. godini – podnosi Predsjednik DAGIT-a
                   4.  Financijsko izvješće za 2012. godinu – podnosi blagajnik DAGIT-a
                   5.  Rasprava o izvješćima
                   6.  Usvajanje izvješća
                   7.  Prijedlog plana rada za 2013. godinu i njegovo usvajanje
                   8.  Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade Hrvatskog saveza građevinskih     
                        inženjera
                   9.  Stručno predavanje  - Primjena nehrđajućeg čelika u graditeljstvu
                  10. Različito.
 
 
 
Molimo članove DAGIT-a Slav. Brod da se odazovu ovom pozivu i sudjeluju u radu Skupštine.
 
 
Poslije Skupštine biti će organiziran DOMJENAK !!!
 
 
 
 
                                                                                         Predsjednik DAGIT-a,
                                              
                                                                                   MATO VINARIĆ dipl.ing.građ.

SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2012

 

 

 

 

 

Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) organizira, sada već šesti po redu, SABOR HRVATSKIH GRADITELJA 2012 koji će se održati od 15. do 17. studenoga 2012. u hotelu Croatia u Cavtatu.

Hrvatsko graditeljstvo je danas u velikoj krizi te o tome treba otvoreno govoriti i pokazati projekte te građevine koje su hrvatski graditelji izgradili, grade ili koji bi se trebali graditi te na taj način ukazati da je građevinarstvo jedna od najvažnijih grana gospodarstva. Zbog navedene činjenice je i osnovni tematski naziv Sabora 2012GRADITELJSTVO – POLUGA RAZVOJATim se nazivom nastojalo posebno istaknuti da je građenje za hrvatsko graditeljstvo i za cijelo hrvatsko društvo od suštinske važnosti.

Pokrovitelj Sabora 2012 je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH, a Ministar gosp. Ivan Vrdoljak potvrdio je svoj dolazak. Na Saboru 2012 predstaviti će se novi Zakoni koje resorno ministarstvo priprema: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji.

Iako je krizno vrijeme za graditeljstvo, očekujemo Vaš dolazak na Sabor 2012 koji je prava prilika da se ukaže na značaj graditeljstva za razvoj hrvatskog gospodarstva. Detaljne informacije o Saboru 2012 objavljene su na web stranici: www.hsgi.org/sabor

Veselimo se Vašem dolasku.

1. 10. 2012.
Naša baština info 1

Zaštita naše baštine i očuvanje povijesnih vrijednosti pravno je regulirana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojeg je donio Hrvatski državni sabor 18. lipnja 1999. godine.  

Stručni djelatnici Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, arhitekti, povjesničari umjetnosti, arheolozi i etnolozi, imaju za obavezu i dužnost proučavanje, istraživanje, dokumentiranje i praćenje stanja kulturnih dobara te prezentiranje vrijednosti koje su često skrivene, pored kojih gotovo svakodnevno prolazimo. Temeljna obaveza i svrha rada Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu koji je nadležan za prostor Brodsko - posavske županije je valorizacija, analiza i proučavanje kulturnih dobara  za upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kako bi se kulturna dobra u neokrnjenom, izvornom stanju, prenijela budućim naraštajima.

Informativnim tekstovima, prezentacijama i izložbama za građanstvo edukativnim za našu djecu želja nam je približiti ljepotu baštine i djelokrug rada našeg Konzervatorskog odjela.

Planiranim tekstovima, kao izborom iz stručnih materijala arhiva Ministarstva kulture, približiti ćemo čitateljima brojnu kulturnu baštinu, pojasniti pojedine termine zaštite i vrste kulturnih dobara, a osobitu pozornost dati pojedinačnim zaštićenim kulturnim dobrima našeg kraja.

U narednim tekstovima prezentirati ćemo kulturna dobra brodskog kraja od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku, romaničke i gotičke crkvice u Lovčiću, Brodskim Zdencima i Glogovici te Tvrđavu „Brod“, prikazati zaštićena kulturna dobra, djelokrug rada odjela u sudjelovanju pri izradi prostorno-planske dokumentacije tj. izradi mjera zaštite kulturne baštine za potrebe PPU općina i gradova, GUP-a gradova, UPU-a dijelova naselja, DPU-ova, prokazati koje su građevine u obnovi sredstvima MK, pokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu naše Slavonije.

Baština je kulturna i prirodna, nepokretna i pokretna, materijalna i nematerijalna.

Nepokretnu kulturnu baštinu čine pojedinačne građevine i/ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici. Kolokvijalnim nazivom nepokretna kulturna dobra predstavljaju graditeljsku baštinu od pojedinačne građevine prema cjelini, odnosno područja izuzetnih povijesno-memorijalnih osobitosti.

Pokretnu kulturnu baštinu čine zbirke predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba, crkveni inventar i predmeti, arhivska građa, zapisi, dokumenti, pisma i rukopisi, filmovi, arheološki nalazi, antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, etnografski predmeti, stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine, dokumentacija o kulturnim dobrima, kazališni rekviziti, uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i uređaji, predmeti koji su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije. 

Nematerijalna kulturna dobra mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrti.

Željka Perković, dipl.ing.arh.

Stranice