10. 4. 2015.
JAVNA RASPRAVA

DAGIT Slavonski Brod stavljan na javnu raspravu Prijedlog Statuta koji je usklađen sa odredbama Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14). Javna rasprava traje do 26. travnja 2015. godine. Sve eventualne prijedloge i primjedbe molimo dostaviti najkasnije do 26. travnja 2015. godine na e-mail: dagit.sb@gmail.com

 

Predjednik DAGIT-a Slavonski Brod

Mato Martić, dipl.ing.građ.    

 

DRUŠTVO  ARHITEKTONSKIH  I  GRAĐEVINSKIH

INŽENJERA  I  TEHNIČARA  –  DAGIT

S L A V O N S K I   B R O D

 

P r i j e d l o g

S T A T U T A

 

 

Slavonski  Brod,  ____  travanj  2015. godine.

       Temeljem članka 13. 2. i 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine“  br. 74/14 88/2001) i  članka 38. postojećeg Statuta usvojenog na Skupštini održanoj 28. veljače 2002. godine.       Skupština Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slav. Brod na zasjedanju održanom ___ travnja 2015. (28. veljače 2002.)  godine donosi

 

 STATUT


DRUŠTVO  ARHITEKTONSKIH  I  GRAĐEVINSKIH INŽENJERA  I TEHNIČARA  
SLAVONSKI  BROD

 

 1.      OPĆE ODREDBE


 
Članak 1.

 

           Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: DAGIT) je udruga dobrovoljno udruženih diplomiranih inženjera, inženjera, tehničara, te studenata građevinske struke za područje grada Slav. Brod i Brodsko – posavske županije.

 

Djelatnost, organizacija i način rada DAGIT-a određuje se ovim Statutom tako da se osigurava zajednički rad i ravnopravnost članova  u ostvarivanju prava, obveze i odgovornosti.

 

Članak 2.

 

            DAGIT je pravna osoba, te ima prava i obveze koje proizlaze iz Ustava, zakona i ovoga Statuta.

 

Sjedište DAGIT-a je u Slavonskom Brodu, Slavonska ulica br. 29.

 

DAGIT ima svoj pečat koji je okruglog oblika, Pečat DAGIT je kružnog oblika, promjera______ cm. U krugu je naziv DRUŠTVO  ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA, a u sredini je naziv DAGIT Slav. Brod.

 

Članak 3.

 

            DAGIT ima svoju Skupštinu, Predsjedništvo, predsjednika, tajnika, (i) blagajnika i likvidatora.

 

            DAGIT predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti potpredsjednik ili tajnik,

odnosno osoba koju odredi predsjednik ili, ukoliko on to nije u mogućnosti učiniti, Predsjedništvo. Predsjedništvo.

 

Članak 4.

 

Svi se odnosi u DAGIT-u uređuju se ovim Statutom i pravilnicima.

 

Javnost rada se osigurava potpunom otvorenošću skupova na kojima mogu biti nazočni predstavnici javnog informiranja priopćavanja. 

                       

  1. 2.      CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI RADA

 

Članak 5.

 

DAGIT je strukovna udruga koja okuplja i usmjerava dobrovoljni rad arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara u okviru svoje udruge sa područja grada Slav. Broda i Brodsko – posavske županije.Članak 6.

 
    U ostvarivanju ciljeva i zadataka DAGIT ima zadaću:

 

            -  poticati članstvo u rješavanju stručnih zadataka iz oblasti graditeljstva i zaštite čovjekova

            okoliša,

 

              -  uspostavljati i razvijati suradnju s lokalnim vlastima, javnim i privatnim poduzećima,    ustanovama, stručnim školama i fakultetima, radi rješavanja aktualnih zadataka u          graditeljstvu,

 

            -  pokretati i poticati mjere za unapređenje graditeljstva,

             -  surađivati s nadležnim institucijama u obrazovanju i usavršavanju svog članstva,

            -  organizirati stručna predavanja i savjetovanja, kao i stručne ekskurzije za svoje članove,

             -  surađivati sa odgovarajućim društvima – udrugama stručnjaka iz oblasti graditeljstva,

                   -  briga o cjeloživotnom stručnom usavršavanju.

 

Članak 7.

 

     DAGIT je nestranačka i neprofitna pravna osoba. Ako svojom djelatnošću ostvari dobit, ista će se isključivo koristiti za ostvarivanje ciljeva i zadataka navedenih u članku 6. Ovog Statuta. 

 

Članak 8.

     

DAGIT se udružuje u nacionalnu udrugu HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva br. 6.

 

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva, odnosno o razdruživanju donosi Skupština DAGIT-a.  

 

3.  ČLANSTVO U DAGIT

 

Članak 9.
 

            Članstvo u DAGIT-u je dobrovoljno,  članovi su pojedinci, a mogu biti i pravne osobe. Predstavnika pravne osobe u DAGIT-u imenuje ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe. Pravne

osobe, članovi DAGIT-a mogu biti sve vrste poduzeća, ustanova ili druge asocijacije, koje se bave graditeljstvom.

 

            Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo. Na uskraćeno primanje u članstvo žalba se podnosi Skupštini DAGIT-a čija je odluka konačna.

 

            Članovi DAGIT mogu biti:

                        -  redovni,

                        -  počasni,

                        -  zaslužni,

                        -  kolektivni.

 

Članak 10.

 

            Redovni član DAGIT-a može postati arhitektonski ili građevinski inženjer i tehničar s područja grada Slav. Broda i Brodsko – posavske županije s priznatom stručnom spremom.

            Osobe drugih struka vezane za graditeljstvo, s priznatom najmanje srednjom stručnom spremom, mogu postati članovi ako Predsjedništvo ocijeni da su korisne.

             Članovi DAGIT-a mogu postati i oni stručni pojedinci iz oblasti graditeljstva koji povremeno borave i rade na području grada Slav. Broda ili Brodsko – posavske županije.

 

 Članak 11.

 

            Počasni, odnosno zaslužni član DAGIT-a može biti osoba bez obzira na stručnu spremu, poslove koje obavlja, kao i mjesta boravka, koja je svojim radom doprinijela razvoju graditeljstva i DAGIT-a.

 

Članak 12.

 

            Kolektivni članovi DAGIT-a  mogu postati poduzeća, ustanove, udruge i drugi, koji svojim doprinosom pomažu u ostvarivanju zadataka DAGIT-a.

Članak 13.

 

            Prava redovnih članova DAGIT-a su:

 

                        -  birati i biti biran u sva tijela DAGIT-a,

                        -  sudjelovati u svim stručnim i društvenim aktivnostima DAGIT-a,

                        -  koristiti sva sredstva i povlastice DAGIT-a u dogovorenom obimu i količini.

 

Članak 14.

 

            Dužnosti redovnih članova DAGIT-a su:

 

                        -  djelovati na ostvarivanju ciljeva i zadataka DAGIT-a,

                        -  sudjelovati u svim organiziranim aktivnostima DAGIT-a,

                        -  provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DAGIT-a.

 

 

Članak 15.

 

            Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled DAGIT-a. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Stegovni sud.

 

Članak 16.

 

            Članstvo u DAGIT-u prestaje:

 

                        -  kada član podnese zahtjev ili izjavi da istupa iz DAGIT-a,

                        -  prestankom obavljanja svoje dužnosti prema odredbama ovog Statuta,

                        -  ako godinu dana ne plati članarinu.

 

Članak 17.

 

            Prava i dužnosti počasnih, zaslužnih i kolektivnih članova DAGIT-a odrediti će se posebnim pravilnikom.

 

Članak 18.

 

            Članovi DAGIT-a mogu osnivati aktive i sekcije. Aktiv ili sekciju mogu osnivati najmanje 5 članova DAGIT-a. Aktiv ili sekcija nema svojstvo pravne osobe i obavezno je u sastavu DAGIT-a. Aktiv ili sekcija donosi pravilnik o svom radu, kojeg potvrđuje DAGIT. Upute za rad i kontrolu vrši Predsjedništvo i Nadzorni odbor DAGIT-a.

 

 

 

 

 

4.  TJELA UPRAVLJANJA

 

 Članak 19.

            Tijela  DAGIT-a  su:

 

                        -  S k u p š t i n a,

                        -  P r e d s j e d n i š t v o,

                        -  N a d z o r n i  o d b o r,

                        -  S t e g o v n i  s u d.

 

 5.  SKUPŠTINA

 

Članak 20.

 

            Skupština je najviše tijelo DAGIT-a, a može biti redovna i izvanredna.

Redovna skupština održava se svake godine, a svake četvrte godine je izborna.

            Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo DAGIT-a kada to zahtjeva najmanje trećina članstva ili Nadzorni odbor DAGIT-a. 

 


Članak 21.


            Rad Skupštine je javan. Skupština donosi odluke i zaključke glasovanjem članova – delegata, a koje su punovažne ako je za njih glasovalo najmanje polovica nazočnih na Skupštini.

 

            Glasovanje je javno, odnosno kako odluči Skupština.

 

            Izbor članova  Predsjedništva,  nadzornog  odbora,  stegovnog suda, predsjednika, potpredsjednika, tajnika, (i) blagajnika i likvidatora, te predstavnika u druge udruge i organizacije obavlja se tajnim javnim glasovanjem uz mogućnost isticanja više kandidata, a može biti i tajno glasovanje, ako tako odluči Skupština.

 

     Članak 22.

 

            Skupštinu otvara predsjednik DAGIT-a do izbora radnog predsjedništva.

 

            O  radu  Skupštine  vodi  se  zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koje, kao i radno predsjedništvo, bira Skupština.

 

 Članak 23.

            Nadležnosti Skupštine su:

 

                        -  donosi Statut DAGIT-a, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte i pravilnike,

                        -  usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

                        -  usvaja zaključni račun – financijsko izvješće za proteklu godinu,

                        -  razmatra i daje suglasnosti na izvješća svih tijela koje bira Skupština

                        -  donosi odluku o visini članarine i upisnine,

                        -  bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog suda,

                        -  bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika, (i) blagajnika i likvidatora,

                        -  bira predstavnika u druge udruge i organizacije,

                        -  imenuje počasne i zaslužne članove DAGIT-a,

                        -  odlučuje o žalbama članova DAGIT-a,

                        -  donosi odluku o prestanku rada DAGIT-a, kao i o prestanku članstva.

 

 6. PREDSJEDNIŠTVO

 Članak 24.

 

            Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja poslove u svom izbornom mandatu. Predsjedništvo se sastoji od najmanje 9 članova.  Mandat  članova  Predsjedništva traje četiri godine, s time da se pojedini članovi mogu ponovo birati.

 

 Članak 25.

 

            Predsjedništvo se sastaje jednom mjesečno, odnosno po potrebi. Predsjedništvo saziva i predsjedava mu predsjednik DAGIT-a.

 

            Nadležnosti Predsjedništva:

                        -  obavlja sve pripreme i saziva redovnu i izvanrednu Skupštinu,

                        -  provodi odluke i zaključke Skupštine,

                        -  rukovodi radom DAGIT-a i obavlja sve tekuće poslove,

                        -  predlaže izmjene i dopune Statuta,

                        -  priprema godišnje planove i programe, financijske planove, zaključni račun –                               bilancu i dostavlja ih Skupštini na usvajanje,

                        -  predlaže godišnju članarinu i upisninu,

                        -  predlaže dodjelu priznanja, povelja i zahvalnica redovnim, počasnim i zaslužnim                         članovima DAGIT-a,

                        -  kooptira nove članove Predsjedništva,

                        -  predlaže predstavnike u druge udruge i organizacije,

                        - donosi odluku o materijalnoj pomoći ugroženim članovima DAGIT-a i njihovim                          obiteljima,

                        -  donosi odluku o visini nagrada i naknada za rad u DAGIT-a,

                        -  obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u zadatak.

 

Članak 26.

 

            Predsjedništvo donosi punovažne odluke ukoliko sjednici prisustvuje najmanje polovica njegovih članova.  Odluke se donose javnim glasovanjem i natpolovičnom većinom nazočnih članova Predsjedništva.  

 

Članak 27.

 

            Članovi DAGIT-a mogu Skupštini predložiti opoziv pojedinih članova Predsjedništva ako su isti neaktivni ili se ne pridržavaju Statuta. Iz istog razloga i Predsjedništvo može predložiti opoziv svog člana.

 

            Skupština  može  opozvati cijelo Predsjedništvo ako je neaktivno i djeluje suprotno odredbama ovog Statuta.

 

            Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini, a članovi Predsjedništva za svoj rad odgovaraju Predsjedniku DAGIT-a.

 

7NADZORNI ODBOR

 

Članak 28.

           

            Radi kontrole rada svih tijela DAGIT-a, zaštite imovine i drugih prava i obveza, osniva se Nadzorni odbor. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana i 3 zamjenika, a mandat im traje 4 godine i mogu biti još jednom uzastopno birani.  Članovi  nadzornog  odbora između sebe biraju predsjednika. Članovi Nadzornog odbora ravnopravno sudjeluju u radu Skupštine, dok u radu Predsjedništva imaju savjetodavno pravo glasa.

 

            Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj o radu.

 

8.  STEGOVNI SUD

 
Članak 29.

 

            Članovi DAGIT-a stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom.

 

            Stegovni postupak, te sporove među članovima rješava i provodi Stegovni sud. Stegovni sud sastavljen je od  3 člana, čiji mandat traje 4 godine i mogu biti ponovno birani. Članove Stegovnog suda bira Skupština DAGIT-a i ne mogu biti članovi tijela koji upravljaju DAGIT-om.

 

            Opoziv  članova  Stegovnog suda  vrši  se  kao  i  za  ostale  članove  DAGIT  u  članku  15.  i    27. ovog Statuta.

 

            Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 30 članova DAGIT-a.

 

            U  stegovnom postupku može se izreći opomena ili se daje prijedlog za isključenje iz članstva. Odluka se donosi u pisanom obliku i to većinom glasova Stegovnog suda.

 

            Protiv  odluke  Stegovnog suda  žalba  se podnosi  Predsjedništvu  DAGIT  i  to  u  roku  15      dana  računajući  od  dana  donošenja odluke.   Predsjedništvo  je  dužno  riješiti  žalbu  u  roku  60  dana.   U koliko član nije zadovoljan odlukom Predsjedništva, ima pravo žalbe Skupštini DAGIT-a,  a čija je odluka konačna.

 

9.  IZBORNE OSOBE


 Članak 30.

            Izborne osobe DAGIT-a su: predsjednik, potpredsjednik, tajnik, (i) blagajnik i likvidator. Mandat izbornih osoba traje 4 godine i mogu biti ponovno birani. Izborne osobe su u pravilu volonteri.

Članak 31.

Predsjednik DAGIT-a je ujedno i predsjednik Skupštine, odnosno Predsjedništva.

            Predsjednik DAGIT-a je odgovoran za provedbe odluka Skupštine i Predsjedništva, kojima                

 najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o radu.

 

            U slučaju odsutnosti – nenazočnosti, predsjednika punopravno zamjenjuje potpredsjednik i ili tajnik društva.

 

Članak 32.

 

            Tajnik DAGIT-a obavlja slijedeće poslove:

 

                        -  priprema i saziva sjednice svih tijela DAGIT-a,

                        -  priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donosi Skupština ili Predsjedništvo,

                        -  organizira izradu svih akata (Statuta, pravilnika i dr.)

                        -  vodi cjelokupnu administraciju (dopisivanje, zapisnici sa sjednica, izvještaji, arhiva i dr.)

 

Članak 33.

 

            DAGIT vodi popis svojih članova. U ime DAGIT-a, popis članova vodi Tajnik DAGIT-a i to

u pisanom obliku ili elektronički.

 

            Popis članova sadrži podatke o:

                        -  imenu i prezimenu fizičke osobe

                        -  nazivu pravne osobe

                        -  osobnom identifikacijskom broju (OIB)

                        -  datum rođenja fizičke osobe

                        -  datum pristupanja DAGIT-u

                        -  datum prestanka članstva u DAGIT-u   

 


Članak 34.

 

            Blagajničko poslovanje DAGIT-a obavlja blagajnik kojeg imenuje Skupština. Blagajnik je u pravilu redovan član DAGIT-a, te član Predsjedništva. 

 

            Mandat blagajnika traje 4 godine i može biti više puta uzastopno biran.   

           

            Blagajnik obavlja slijedeće poslove:

 

                        -  vodi brigu o naplati osobne i kolektivne članarine,

                        -  sudjeluje u izradi financijskog plana, raznih obračuna i zaključno računa,

                        -  vodi matičnu knjigu i izdaje članske iskaznice,

                        -  vrši i ostale poslove po nalogu Predsjedništva.

 

 Članak 35.

 

            Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština.

 

            Likvidator zastupa DAGIT u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DAGIT-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja DAGIT-a iz registra udruga.

 

            Predsjedništvo je ovlašteno iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

 

      Članak 36.

 

            Likvidator likvidaciju DAGIT-a provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

10.   SREDSTVA ZA RAD I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 37.

 

            DAGIT svoje prihode – sredstva za rad ostvaruje iz slijedećih izvora:

 

                        -  osobna članarina,

                        -  kolektivna članarina pravnih osoba,

                        -  pomoć i donacije, dobrovoljni prilozi i doprinosi,

                        -  prihodi koji proisteku od djelatnosti DAGIT-a,

                        -  i drugi izvori.

 

Članak 38.

 

            Članarinu za redovne članove određuje Skupština, a na prijedlog Predsjedništva.

            Kolektivnu članarinu pravnih osoba predlaže i utvrđuje Predsjedništvo.

 

 

Članak 39.

 

            Financiranje rada DAGIT-a vrši se prema godišnjem planu prihoda i rashoda.

             Materijalno i financijsko poslovanje DAGIT-a obavlja se prema zakonskim propisima i odlukama koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

            Naredbodavatelj  izvršenja  plana  je  predsjednik DAGIT i članovi koje odredi Predsjedništvo.

             Materijalno i financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa važećim propisima za takve udruge, a izvršitelj je institucija ili osoba koju imenuje Predsjedništvo.    

 

 11.   ADMINISTRACIJA

 
Članak 40.

 

            Administrativne i stručne poslove za DAGIT obavlja tajnik i blagajnik.

 

            Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su povremeni ili privremeni, Predsjedništvo može povjeriti poduzeću, stručnoj službi druge organizacije, odnosno ustanove ili honorarnim djelatnicima. Ti se poslovi mogu osigurati ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu.

 

            Poslove  koji  se  osiguravaju na način predviđen stavkom 2. ovog članka, ugovora predsjednik DAGIT-a u skladu s odlukom Predsjedništva.

 

 12.  NAGRADE  I  PRIZNANJA

 

Članak 41.

             Za  poseban  doprinos  u  ostvarivanju  ciljeva  i  zadataka  DAGIT  dodjeljuje  nagrade  i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima na temelju Pravilnika o priznanjima, kao i na temelju prijedloga Predsjedništva DAGIT-a.

 

            Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.   

 

13.   PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE


Članak 42.

 

            Nacrt Statuta, te njegove izmjene i dopune utvrđuje Predsjedništvo, te ih stavlja na javnu raspravu. Nakon javne rasprave koja traje 30 dana, Statut kao i ostali akti dostavljaju se Skupštini DAGIT-a na usvajanje.

             Pravo tumačenja ovog Statuta ima Skupština DAGIT-a, a ostalih akata Predsjedništvo.

 

Članak 43.

 

            DAGIT  može prestati sa radom odlukom Skupštine, ili ostvarenjem likvidacijskog postupka do okončanja i brisanja DAGIT-a  (ili) rješenjem o prestanku rada (i brisanju iz registra udruga), a koje donosi nadležno tijelo državne uprave.

 

            U slučaju prestanka rada, sva slobodna sredstva i imovina prenose se na Hrvatski savez građevinskih inženjera – HSGI u Zagrebu.

 

Članak 44.

           

             Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta od 28.  veljače  2002.  godine.

 

 (Ovaj  Statut  usvojen  je na Skupštini  DAGIT  održanoj)  28.  veljače  2002.  godine. (, a stupa na  snagu danom upisa u Registar udruga.)   

                                                       

        Članak 45.        

 

            Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga prihvati Skupština te donese Rješenje nadležnog tijela državne uprave o upisu u registar udruga.

 

                                                        Članak 46.        

 

            Ovaj Statut usvojen je na Skupštini DAGIT-a održanoj _____  travnja 2015. godine, a stupa na snagu danom upisa u Registar udruga.

 

 

U Slavonskom Brodu,   28.  veljače  2002 ____  travanj 2015.  godine.
 

 

                                                                    PREDSJEDNIK DAGIT-a SLAV. BROD

                                                                  Mato Vinarić, (Martić),  dipl. ing. građ.

 

 

20. 2. 2015.
STRUČNI SEMINAR

DAGIT SLAV. BROD

 organizira

 SEMINAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA

 Primjena Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja,  uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, završnog izvješća nadzornog inženjera,  sadržaju pisane izjave izvođača  i uvjetima održavanja građevine

 (polaznici seminara ostvaruju ukupno 5 boda iz područja građevinsko-tehničke regulative)

    Voditelj seminara:  Antun Pospišil, ing.građ.

  MJESTO ODRŽAVANJA:     Dvorana u Tehničkoj školi, E. Kumičića 55, Slavonski Brod

 VRIJEME ODRŽAVANJA:     Petak,   27. veljače  2015. godine  s  početkom u 15,30 sati

 

PREDAVAČI:     mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ., Željka Perković, dipl.ing.arh.  i

                       dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

 

PROGRAM SEMINARA

 

15,30 – 16,00 sati      Registracija – prijave

 

16,00 – 16,45 sati      Sustav upravljanja kvalitetom kod izvođenja betonskih konstrukcija.

Sustav upravljanja kvalitetom građevinske tvrtke, norme izvođenja, sudionici  u izvođenju betonskih konstrukcija (projektant, nadzorni inženjer, izvođač, proizvođač građevinskog proizvoda).

                               (predavač:   mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

 

16,45 – 17,00 sati      Pauza

 

17,00 – 17,45 sati      Energetska učinkovitost pri obnovi kulturnih dobara

                               (općenito  i  potencijalna primjena)

                               (predavač:  Željka Perković, dipl.ing.arh.)

  

17,45 – 18,00 sati      Pauza

 

18,00 – 18,45 sati     Odredbe iz Zakona o gradnji o provedbi stručnog nadzora, vođenju građevinskog dnevnika, završnom izvješće nadzornog inženjera, te pisanoj izjavi o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

                               (predavač:  dr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ.

                                              

18,45 – 19,30 sati     Način provedbe stručnog nadzora građenja, te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera i primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

                                (predavač:  dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

 

19,30 – 19,40 sati      Pauza

 

19,40 – 20,25 sati      Obrasci, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika, te sadržaj pisane izjave  izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

                                (predavač:  dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

 

KOTIZACIJA:            Cijena stručnog seminara je 300,00 knza članove DAGIT-a koji su platili članarinu za 2014. godinu, a za sve ostale je 450,00 kn.

Uplate  se  vrše  na račun DAGIT-a  Slavonski  Brod,

na  IBAN  broj:  HR4723400091110084940

 

 

INFORMACIJE I PRIJAVE:  tel. 035 / 445-466 (od 8,00 – 12,00 sati,   Štefica Pospišil),                                                               fax.  035 / 218-809

                                               mob.  098 / 467 - 839    (Mato Martić)

                                               e-mail:  dagit.sb@gmail.com

 

                                                                                       Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                             Predsjednik:

                                                                                   Mato Martić, dipl.ing.građ.

5. 12. 2014.
IZVJEŠTAJ SA SEMINARA ODRŽANOG 15.10.2014.

    DAGIT Slavonski Brod u suradnji sa Hrvatskim savezom građevinskih inženjera bio je organizator vrlo uspješnog Stručnog seminara (u skladu s Programom upotpunjavanja i usavršavanja znanja i Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva), a bilo je namijenjeno prvenstveno projektantima i nadzornim inženjerima, kao i voditeljima građenja – izvođačima i svim ostalim osobama  koje primjenjuju navedene propise.

 Polaznici seminara ostvarili su ukupno 4 boda, od toga 1 bod iz građevno-tehničke regulative i 3 boda iz graditeljske struke.

 Voditelj seminara:  Antun Pospišil, ing.građ.

MJESTO ODRŽAVANJA:  HŽ Infrastruktura – Ispostava Nadzornog središta Slavonski Brod, Trg kralja Tomislava br. 1, Slavonski Brod  

VRIJEME ODRŽAVANJA:            srijeda, 15. listopada 2014. godine s početkom u 15,30 sati

KOTIZACIJA: Prisustvovanje stručnom seminaru bilo je besplatno za sve sudionike, osim za one sudionike kojima je potrebna potvrda za ostvarene bodove, a koji su trebali uplatiti kotizaciju 100,00 Kn.

PREDAVAČ:            mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

Tema seminara je bila: UPRAVLJANJE KVALITETOM PRI IZVOĐENJU ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Stručni seminar održan je vrlo uspješno s više od četrdeset polaznika. Predavanju su prisustvovali polaznici iz Slavonskog Broda, Požege, Vinkovaca, Sikirevaca i Zagreba. Veliki interes bio je vjerojatno zbog vrlo interesantne teme.

Na seminaru je prikazan sustav upravljanja kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija kao integralni dio sustava upravljanja kvalitetom poduzeća. Definirane su i opisane zakonske obveze i odgovornosti sudionika u gradnji vezano uz izvođenje armiranobetonskih konstrukcija. Ti sudionici su: projektant, nadzorni inženjer, izvođač radova i proizvođač betona. Detaljno je analiziran proces izvođenja betonskih radova i predložen je model sustava upravljanja dokumentacijom za sve aktivnosti procesa.

Na okruglom stolu je posebna pažnja dana izradi programa kontrole i osiguranja kvalitete betonske i armiranobetonske konstrukcije u projektnoj dokumentaciji.

U raspravi koja je uslijedila mr.sc. Slavko Živković, dipl.ing.građ. istakao i naglasio da je iznenađen zaista velikom broju mladih kolegica i kolega građevinaca sudionika seminara, što upućuje na važnost cjeloživotnog obrazovanja kako za građevinare, tako i za sve ostale inženjere i struke koje sudjeluju u procesima i poslovima graditeljstva. 

Na kraju rasprave Glavni inženjer radilišta Zvonko Salopek i Ivana Karčić, dipl.ing.građ.,  zaposlenici Poduzeća ˝PRUŽNE GRAĐEVINE˝ d.o.o., Zagreb, istakli su važnost ovakvog organiziranja seminara koje odgovara njima na terenu, jer upravo su tu u neposrednoj blizini Slavonskog Broda na izvođenju rekonstrukcije tri armirano betonska mosta ispod željezničke pruge magistralnog europskog međunarodnog pravca.

Zaključeno je da se i dalje nastavi sa organiziranjem i održavanjem stručnih seminara i okruglih stolova radi usavršavanja, upotpunjavanja i prenošenja znanja, a za slijedeću godinu pripremili smo novi godišnji plan stručnog usavršavanja i podnijeli ga HSGI-u na odobrenje.

Predavač: mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

 

Polaznici seminara pozorno su pratili vrlo interesantno predavanje

 

Antun Pospišil, ing.građ.

2. 12. 2014.
Fotografije sa stručnog izleta u Zagreb

Poštovani sudionici stručnog izleta u Zagreb na ovom linku možete pogledati fotografije sa korisnog i ugodnog druženja.

Stranice