26. 1. 2017.
STRUČNI SEMINAR

DAGIT SLAV. BROD

organizira 

STRUČNI SEMINAR 

AKTUALNA GRAĐEVNO TEHNIČKA REGULATIVA

             Seminar je namijenjen inženjerima i tehničarima svih struka, osobama koje obavljaju poslove projektiranja, prostornog uređenja, kontrole projekata, nostrifikacije, građenja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, predstavnicima općina, gradova i županija, te svim ostalim osobama koje sudjeluju u graditeljstvu.

 

   Voditelj seminara:  Antun Pospišil, ing.građ. 

MJESTO ODRŽAVANJA:     Dvorana u Tehničkoj školi, E. Kumičića 55, Slavonski Brod 

VRIJEME ODRŽAVANJA:    Petak,   10. veljače  2017. godine  s  početkom u 14,00 sati

PROGRAM SEMINARA 

14,00 – 15,00 sati    Registracija – prijave sudionika 

15,00 – 15,45 sati    Građevinarstvo RH u 2016.  -  vizije i perspektive

(predavači:   Zdravko Jurčec, dipl.ing.građ.  i  doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod,dipl.ing.građ.) 

15,45 – 16,30 sati     Financiranje infrastrukturnih projekata iz fondova EU-a  -                                                iskustva, problemi i preporuk 

(predavač:  Ariana Vela, konzultantica za fondove EU) 

16,30 – 17,15 sati     Rješavanje građevinskih sporova mirenjem

(predavač:  dr.sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje)

17,15 – 17,30 sati     Pauza 

17,30 – 18,15 sati     Posebne uzance o gradnji 

(predavač:  Mićo Ljubenko, odvjetnik)    

18,15 – 19,00 sati     Potrebne izmjene i dopune Zakona o gradnji 

(predavač:  Josip Bienenfeld, dipl.iur) 

19,00 – 19,45 sati     Procjena vrijednosti nekretnina u investicijskim projektima                                              u graditeljstvu

(predavač:  mr.sc.Željko Uhlir, dipl.ing.građ.) 

 (polaznici seminara ostvaruju ukupno 6 bodova) 

KOTIZACIJA:  Cijena stručnog seminara je 150,00 knza članove DAGIT-a , a za sve                               ostale je 200,00 kn. Doplata za potvrdu o ostvarenim bodovima na ovom                         seminaru iznosi 50,00 kn.

Uplate  se  vrše  na  račun  DAGIT-a  Slavonski  Brod,

IBAN  broj:  HR4723400091110084940 

INFORMACIJE I PRIJAVE:  tel. 035 / 445-466 (od 8,00 – 16,00 sati,   Štefica Pospišil),                                              fax.  035 / 218-809

                                       mob.  098 / 467 - 839    (Mato Martić)

                                       mob.  092 / 196 - 3224  (Antun Pospišil)

                                       e-mail:  dagit.sb@gmail.com

 

                                                                                       Za DAGIT Slav. Brod:

                                                                                             Predsjednik,

                                                                                    Mato Martić, dipl.ing.građ.